1 thg 3, 2009

VERSA P8100 - P7100

NEC - Notebook - VERSA P8100 - P7100BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA P8100 BIOS update (Part Number NN84xxxxxxx, NN85xxxxxxx, NN86xxxxxxx )

SYS1.00/KBC1.02

OS Independent

8/25/2006

VERSA P8100 BIOS update (Part Number NN81XXXXXXX and NN82XXXXXXX )

SYS1.01/KBC1.02

OS Independent

8/25/2006

VERSA P8100 / P7100 BIOS update (Part Number NN84xxxxxxx, NN85xxxxxxx, NN86xxxxxxx )

SYS1.00/KBC1.02 (Bootable CD)

OS Independent

12/31/2007

VERSA P8100 BIOS update (Part Number NN81XXXXXXX and NN82XXXXXXX )

SYS1.01/KBC1.02 (Bootable CD)

OS Independent

1/30/2008Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

Texas Instruments PCI74211 Card Reader Driver

1.0.3.2

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel 915PM Chipset Driver

6.3.0.1008

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005

Intel 915GM Chipset Driver

7.1.0.1014

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005Modem

Description

Version

Operating System

Date

Smart Link Modem Driver

4.0.6.676

Microsoft® Windows® XP SP2

4/7/2006

Rhea SN HDAudio soft data fax modem driver

7.23.0.0

Microsoft® Windows® XP

4/13/2006Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8139810xFamily Fast Ethernet NIC Driver

5.201.202.2004

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005

Realtek RTL8139810xFamily Fast Ethernet NIC Driver

5.621.304.2005

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005Patch

Description

Version

Operating System

Date

Rhea Audio HDA Patch

6.1.22.0

Microsoft® Windows® XP

1/12/2006

Rhea Audio HDA Patch

5.10.0.5125

Microsoft® Windows® XP

1/12/2006Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio Driver

5.10.0.5125

Microsoft® Windows® XP

11/23/2005Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics TouchPad Driver

7.14.0.0

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005Utility

Description

Version

Operating System

Date

Scroll Bar driver

1.4.0.8

Microsoft® Windows® XP

1/5/2006Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) 915GM Express Video driver

6.14.10.4363

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005

NVIDIA GeForce Go 6200 Video Driver

7.3.6.0

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

INTEL PRO/WIRELESS 2200BG NETWORK CONNECTION

9.0.1.9

Microsoft® Windows® XP

12/1/2005

RaLink Wireless LAN driver

10.50.0.125

Microsoft® Windows® XP SP2

4/4/2006

----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories