1 thg 3, 2009

VERSA P82xx

NEC - Notebook - VERSA P82xxBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA P8210/P8211/P8220 BIOS Update (Bootable CD Version)

1.21

OS Independent

2/1/2008

VERSA P8210/P8220 BIOS Update (Bootable CD Version) for Vista OS

R2.00U (BIOS), R2.00 (KBC Firmware)

Microsoft® Windows Vista™

9/7/2007

VERSA P8210/P8211/P8220 BIOS Update (Bootable CD Version) for Vista OS

R2.00M

Microsoft® Windows Vista™

7/3/2008

TS1 Series BIOS

1.13

OS Independent

2/1/2008

VERSA P8210/P8211/P8220 BIOS Update (Bootable CD Version)

1.18

OS Independent

8/23/2006

VERSA P8210/P8211/P82220 BIOS Update (Bootable Diskette Version)

1.18

OS Independent

8/23/2006Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Toshiba Bluetooth

3.03.1113.0

Microsoft® Windows® XP SP2

4/3/2006

Toshiba Bluetooth

5.0.007

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

10/25/2007

Toshiba Bluetooth

5.0.007

Microsoft® Windows Vista™

10/25/2007Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

O2 OZ128

1.0.2.5

Microsoft® Windows Vista™

1/23/2007

O2 OZ128

1.0.2.29

Microsoft® Windows Vista™

1/8/2007

O2 OZ128

1.0.2.5

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

O2 OZ128

2.04

Microsoft® Windows® XP SP2

4/3/2006Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel 945PM/GM Chipset Driver

8.1.1.1010

Microsoft® Windows Vista™

1/5/2007

Intel 945PM/GM Chipset Driver

7.3.1.1013

Microsoft® Windows® XP SP2

1/11/2007

Intel 945PM/GM Chipset Driver

8.1.1.1010

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

Intel 945PM/GM Chipset Driver

7.1.0.1014

Microsoft® Windows® XP SP2

6/21/2006Infrared

Description

Version

Operating System

Date

CIR Infrared Keyboard Receiver

1.1.3.0

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

CIR Infrared Keyboard Receiver

1.1.2.5

Microsoft® Windows Vista™

3/22/2007

CIR Infrared Keyboard Receiver

1.1.2.5

Microsoft® Windows® XP SP2

4/4/2006Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

MTC Keyboard

1.1.2.5

Microsoft® Windows® XP SP2

4/4/2006Modem

Description

Version

Operating System

Date

Conexant RD02-D110 56k Modem Driver

7.44.00.00

Microsoft® Windows® XP SP2

4/6/2006

Conexant RD02-D110 56k Modem Driver

7.58.0.0

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

10/25/2007

Conexant RD02-D110 56k Modem Driver

7.58.0.0

Microsoft® Windows Vista™

10/25/2007Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel Pro 100/VE

8.0.21.0

Microsoft® Windows® XP SP2

4/3/2006Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio Driver

6.0.1.5331

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

Realtek High Definition Audio Driver

5.10.0.5202

Microsoft® Windows® XP SP2

4/3/2006

Realtek High Definition Audio Driver

6.0.1.5331

Microsoft® Windows Vista™

1/5/2007Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad

9.0.3.0

Microsoft® Windows Vista™

1/8/2007

Synaptics Touch Pad

9.0.3.0

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

Synaptics Touch Pad

7.14.0.0

Microsoft® Windows® XP SP2

4/4/2006TV Tuner

Description

Version

Operating System

Date

FlyTV Express Mini Hybrid DVBT

13.30.02

Microsoft® Windows® Media Center Edition 2005

2/6/2007Utility

Description

Version

Operating System

Date

WLAN Function Key Enable

1005C

Microsoft® Windows® XP SP2

4/4/2006Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI Mobility Radeon X1600

8.261

Microsoft® Windows® XP SP2

10/16/2007

ATI Mobility Radeon X1600

8.31.100.3.2

Microsoft® Windows Vista™

1/5/2007

ATI Mobility Radeon X1600

8.261 - Full version with Catalyst Control Center

Microsoft® Windows® XP SP2

10/16/2007

ATI Mobility Radeon X1600

8.331.0.0

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 3945ABG

10.6.0.29

Microsoft® Windows Vista™ 64-bit

3/22/2007

Intel PRO/Wireless 3945ABG

10.1.0.13

Microsoft® Windows® XP SP2

4/3/2006

Intel PRO/Wireless 3945ABG

10.6.0.29

Microsoft® Windows Vista™

1/8/2007

--------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories