1 thg 3, 2009

VERSA S350x

NEC - Notebook - VERSA S350xBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA S560x / S350x BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (1.0A), EC (0.20)

Microsoft® Windows Vista™

9/24/2008

VERSA S560x / S350x BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (3.0A), EC (0.20) - FreeDOS

OS Independent

9/24/2008

VERSA S560x / S350x BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (1.0D), EC (4.23)

Microsoft® Windows Vista™

1/12/2009

VERSA S560x / S350x BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (3.0D), EC (4.23)

OS Independent

1/13/2009Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Toshiba Bluetooth Stack

5.00.00

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008

Toshiba Bluetooth Stack

6.00.03

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

Realtek USB 2.0 Card Reader

6.0.6000.20093

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008

Realtek USB 2.0 Card Reader

3.0.0.6

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Mobile Intel GM/PM45 Chipset

8.7.0.1007

Microsoft® Windows® XP SP2

10/31/2008

Mobile Intel GM/PM45 Chipset

8.7.0.1007

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Infrared

Description

Version

Operating System

Date

Commercial Infra Red (CIR)

2.4

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008

Commercial Infra Red (CIR)

2.5.1.0

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Motorola SM56 Data Fax Modem

6.12.12.0 (XP)

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008

Motorola SM56 Data Fax Modem

6.12.12.0

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit

6.206.0502.2008

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit

5.604.718.2003

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio

6.0.1.5605

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008

SRS Sound Premium

11.50.0.42618

Microsoft® Windows Vista™

2/24/2009

Realtek High Definition Audio

6.0.1.5605

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Utility

Description

Version

Operating System

Date

SCM OSD Utility

2.0108.0623.N003.09.01

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008

SCM OSD Utility

1.0

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family

6.14.10.4953

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008

Mobile Intel 4 Series Express Chipset Family

15.9.4.1489

Microsoft® Windows Vista™

8/7/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel Wireless WiFi Link 5100

12.0.0.73

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Atheros AR5007EG (QMI)

7.4.2.57

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008

Atheros AR5007EG (QMI)

7.4.2.105

Microsoft® Windows® XP SP2

10/31/2008

Intel Wireless WiFi Link 5100

12.0.0.73 (XP)

Microsoft® Windows® XP SP2

12/18/2008

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories