1 thg 3, 2009

VERSA S330x

NEC - Notebook - VERSA S330xBIOS

Description

Version

Operating System

Date

S330x BIOS and KBC Update (Bootable USB)

A1313IN2 1.0H

Microsoft® Windows Vista™

1/18/2008

S330x BIOS and KBC Update (Bootable USB)

A1313IN2 3.0H

OS Independent

2/1/2008

S330x BIOS and KBC Update (Bootable USB)

A1313IN2 1.0E (BIOS), A1313EN21 3.05 (KBC)

Microsoft® Windows Vista™

12/11/2007

S330x BIOS and KBC Update (Bootable USB)

3.0H

OS Independent

6/12/2008

VERSA S3300 BIOS Update (Bootable Diskette)

1.06

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

VERSA S3300 BIOS Update (Bootable CD)

1.06

Microsoft® Windows Vista™

8/6/2007Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

USB Bluetooth EDR Device

6.0.6000.16386

Microsoft® Windows Vista™

10/2/2007

Toshiba Bluetooth Driver (XP)

5.0.1428.0 (Complete version)

Microsoft® Windows® XP SP2

11/12/2007

USB Bluetooth EDR Device (XP Version)

6.0.6000.16386 (XP Version)

Microsoft® Windows® XP SP2

11/30/2007

MSI MS-6837D Bluetooth Driver

5.0.1428.0

Microsoft® Windows Vista™

8/3/2007Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

Ricoh R5C833 3 in 1 Card Reader Driver

3.51.01

Microsoft® Windows Vista™

8/3/2007

Ricoh Memory Stick Controller

6.0.1.10 (XP)

Microsoft® Windows® XP SP2

10/3/2007

Ricoh SD/MMC Host Controller

6.0.2.3 (XP)

Microsoft® Windows® XP SP2

10/3/2007Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel 965GM Chipset Driver

8.3.0.1013

Microsoft® Windows® XP SP2

9/19/2007

Intel 965GM Chipset Driver

8.3.0.1013

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007Modem

Description

Version

Operating System

Date

Qcom MA560-6 Modem Driver

2.1.77.0

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

Agere Systems HDA Modem

2.1.72.0

Microsoft® Windows® XP SP2

9/18/2007Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8168_81111 PCI-E Gigabit Ethernet

5.670.0530.2007

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

Realtek RTL8111B Gigabit LAN Driver

6.194.607.2007

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek ALC888 High Definition Audio Driver

6.0.1.5433

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

Realtek High Definition Audio

5.10.0.5449

Microsoft® Windows® XP SP2

9/19/2007Utility

Description

Version

Operating System

Date

Intel Robson Utility

1.0.1.1004

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

SCM Shortcut Key Utility

1.79.30

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

Aveo Cap Camera Utility

1.0

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

Aveo Cap Camera Utility

1.0

Microsoft® Windows Vista™

8/3/2007

SCM Shortcut Key Utility

1.0107.0528.G606

Microsoft® Windows Vista™

8/3/2007Video

Description

Version

Operating System

Date

Mobile Intel(R) GM965 Express Chipset

7.14.10.1283

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

Intel® 965GM Express Video driver

6.14.10.4837

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel Wireless WiFi Link 4965AG

11.1.1.11

Microsoft® Windows Vista™

7/20/2007

Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

11.1.0.86

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

Atheros AR5007EG (QMI)

5.3.0.45

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

Atherow AW-GE780 WLAN Driver

7.3.1.25

Microsoft® Windows Vista™

8/4/2007

---------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories