1 thg 3, 2009

VERSA S1100

NEC - Notebook - VERSA S1100BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA S1100 BIOS Update

387A0600

OS Independent

2/18/2005

VERSA S1100 BIOS Update

387A0800

OS Independent

2/23/2005Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

ENE CB710/714 Multicard Driver

2.03.5

Microsoft® Windows® 2000/XP

4/6/2005Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel Chipset Driver

6.1.0.1008

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/1/2004Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Note keyboard with One-touch start buttons

10.2.8.1

Microsoft® Windows® 2000/XP

4/8/2005Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems AC 97 Modem

2.1.46.0

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/1/2004Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel Pro/1000 MT Mobile LAN Driver

8.0.57.0

Microsoft® Windows® XP

2/18/2005Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMax audio driver

5.12.1.5240

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/1/2004Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

VersaGlide

5.4.908.2

Microsoft® Windows® XP

5/19/2005Utility

Description

Version

Operating System

Date

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.2.0

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.0.0

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/2/2004Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel 915GM/GMS/910GML Express Video Driver

6.14.10.4013

Microsoft® Windows® 2000/XP

2/18/2005

Intel 915GM/GMS/910GML Express Video Driver

6.14.10.3971

Microsoft® Windows® 2000/XP

2/18/2005Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel Wireless Pro 2200 B/G Driver

9.0.0.60

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/2/2004

Intel Wireless Pro 2200 B/G Driver

9.0.2.25

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories