1 thg 3, 2009

VERSA S1000

NEC - Notebook - VERSA S1000Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

RICOH SD/MM Card and Memory Stick driver

1.01.03.01

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) Chipset Software Installation Utility

5.10.2600

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Keyboard Driver

10.2.7.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere MDC Modem

2.1.25

Microsoft® Windows® XP

7/22/2004Mouse

Description

Version

Operating System

Date

NEC VersaGlide Driver

5.4.906.10

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapters

7.1.12.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMAX Integrated Digital Audio

0,4.10.1998

Microsoft® Windows® XP SP2

7/9/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI MOBILITY RADEON 9600 Series

6.14.10.6458

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 2200 LAN Adapters

8.1.0.26

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

-----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories