1 thg 3, 2009

VERSA Premium

NEC - Notebook - VERSA PremiumBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA Premium BIOS Update

2.01

OS Independent

2/4/2005

VERSA Premium BIOS Update

4.08

OS Independent

7/28/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

HSP 56MR Modem Driver

2.30.2036

Microsoft® Windows® XP

7/28/2004

HSP56 MR modem driver

2.30.2013.0

Microsoft® Windows® 2000

7/28/2004

HSP56 MR modem driver

2.30.2029.0

Microsoft® Windows® 98SE/ME

4/7/2006Sound

Description

Version

Operating System

Date

SIS 7018 Audio Driver

5.12.01.3110

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/28/2004

SIS 7018 Audio Driver

4.90.00.3110

Microsoft® Windows® 98SE/ME

7/28/2004Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad Driver

7.10.10

Microsoft® Windows® XP

7/1/2004Utility

Description

Version

Operating System

Date

Easy Start Button Utility

1.1.3.3

Microsoft® Windows® 98SE/ME

7/28/2004

Easy Start Button Utility

1.1.4.3

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/28/2004

Battery Refresh Utility

1.0

OS Independent

2/4/2005

Battery Refresh Utility (ISO Image)

1.0

OS Independent

2/4/2005Video

Description

Version

Operating System

Date

SIS 630/730 Video Driver and Utility

6.13.10.2030

Microsoft® Windows® XP

2/4/2005

SIS 630/730 Video Driver

6.13.10.2030

Microsoft® Windows® XP

7/28/2004

SIS 630/730 Video Driver

4.13.01.2015

Microsoft® Windows® 98SE/ME

7/28/2004

SIS 630/730 Video Driver

5.13.01.2030

Microsoft® Windows® 2000

7/28/2004

--------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories