1 thg 3, 2009

VERSA P92xx

NEC - Notebook - VERSA P92xxBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA P92xx BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (1.0F) and KBC Firmware (4.13)

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

NVidia GeForce 9600M GT Video BIOS (USB Bootable)

62.94.35.00.22

Microsoft® Windows Vista™

9/5/2008

VERSA P92xx BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (1.0I) and KBC Firmware (4.19)

Microsoft® Windows Vista™

9/10/2008

VERSA P92xx BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (1.0J) and KBC Firmware (4.22)

Microsoft® Windows Vista™

10/28/2008

VERSA P92xx BIOS Update (Bootable USB Version)

BIOS (3.0J) and KBC Firmware (4.22)

OS Independent

10/28/2008Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Toshiba Bluetooth Stack

6.00.03

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

O2Micro Integrated MMC/SD/MS/MSPRO/xD controller

3.21

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Mobile Intel GM/PM45 Chipset

8.7.0.1007

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Infrared

Description

Version

Operating System

Date

Commercial Infra Red (CIR)

2.4

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008Intel Matrix Storage Management (IMSM)

Description

Version

Operating System

Date

IMSM

8.0.0.1039

Microsoft® Windows Vista™

10/31/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Motorola SM56 Data Fax Modem

6.12.12.0

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit

6.206.0502.2008

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio

6.0.1.5605

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Dolby Control Center

1.0

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Utility

Description

Version

Operating System

Date

SCM OSD Utility

2.0108.0617.N003.07.01

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

NVidia GeForce 9600M GT

7.15.11.7597

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel Wireless WiFi Link 5100

12.0.0.73

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Atheros AR5007EG (QMI)

7.4.2.57

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008

------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories