1 thg 3, 2009

VERSA E630x

>

NEC - Notebook - VERSA E630x



BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA E631x / E630x BIOS Update (Bootable USB Thumbdrive)

Q4A10, Q4B08

Microsoft® Windows Vista™

6/26/2008

VERSA E631x / E630x BIOS Update (Bootable USB Thumbdrive)

Q4A10a, Q4B10a; KBC: 3A09 (For FreeDOS Version)

OS Independent

4/21/2008



Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Broadcom Bluetooth 2.0 EDR USB Dongle

5.1.2535.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/31/2007

Broadcom Bluetooth 2.9 EDR USB Dongle

6.0.1.4900

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007



Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

TI PCIxx12 card reader

2.0.0.8 (Vista)

Microsoft® Windows Vista™

12/23/2008

TI PCIxx12 card reader

2.0.0.8

Microsoft® Windows® XP SP2

7/26/2007



Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel 965PM/GM Chipset Driver

8.2.0.1014

Microsoft® Windows® XP SP2

7/26/2007

Intel 965PM/GM Chipset Driver

8.2.0.1014

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007



Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems HDA Modem

2.1.77.0

Microsoft® Windows Vista™

6/6/2007

Agere Systems HDA Modem

2.1.72.0

Microsoft® Windows® XP SP2

9/18/2007



Network

Description

Version

Operating System

Date

Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet

10.14.6.3

Microsoft® Windows® XP SP2

7/26/2007

Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ethernet

10.12.6.3

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007



ReadyBoost Storage

Description

Version

Operating System

Date

Intel Flash Cache Logic Chip

1.0.0.1082

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007



Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek High Definition Audio

6.0.1.5391

Microsoft® Windows Vista™

7/12/2007

Realtek High Definition Audio

5.10.0.5413

Microsoft® Windows® XP SP2

9/3/2007



Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad

9.2.0.0

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007

Synaptics Touch Pad (LuxPad)

10.0.2.0

Microsoft® Windows® XP SP2

8/7/2007



Utility

Description

Version

Operating System

Date

QuickButton

1.0.0.20

Microsoft® Windows® XP SP2

7/31/2007

QuickButton

1.0.0.17

Microsoft® Windows Vista™

8/22/2008



Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel® 965GM Express Video driver

7.14.10.1227

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007

Intel® 965GM Express Video driver

6.14.10.4814

Microsoft® Windows® XP SP2

9/3/2007



Webcam

Description

Version

Operating System

Date

NEC Webcam 2.0M

6.0.6000.16386

Microsoft® Windows® XP SP2

7/26/2007

NEC Webcam 2.0M

11.50.0.42618

Microsoft® Windows Vista™

6/5/2007



Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Atheros AR5008X (QMI)

7.2.0.125

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007

Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

11.1.0.86

Microsoft® Windows Vista™

5/17/2007

QMI EM106

7.3.1.25

Microsoft® Windows Vista™

11/10/2008

Atheros AR5008X (QMI)

4.2.2.14

Microsoft® Windows® XP SP2

7/26/2007

Intel Wireless WiFi Link 4965AGN

11.1.0.86

Microsoft® Windows® XP SP2

10/2/2007

<

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories