1 thg 3, 2009

VERSA E6210

NEC - Notebook - VERSA E6210BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA E621x / E620x / L210x BIOS Update (Bootable CD Version)

Q5A04

Microsoft® Windows Vista™

3/20/2007

VERSA E621x / E620x / L210x BIOS Update (Bootable USB Version) For Vista OS

Q5A06

Microsoft® Windows Vista™

9/18/2007

VERSA E621x / E620x / L210x BIOS Update (Bootable USB Version) For XP OS

Q5A06a

OS Independent

2/1/2008

VERSA E621x / E620x BIOS Update (Windows Version)

Q3A02

Microsoft® Windows® XP SP2

9/21/2006

VERSA E621x / E620x BIOS Update (Windows Version)

Q3A06

Microsoft® Windows® XP SP2

1/24/2007

VERSA E621x / E620x / L210x BIOS Update (DOS)

Q3A06

OS Independent

2/2/2007

VERSA E621x / E620x BIOS Update (Windows Version)

Q3A07

Microsoft® Windows® XP SP2

2/5/2007

VERSA E621x / E620x / L210x BIOS Update (Bootable CD)

Q3A07

OS Independent

2/1/2008Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Broadcom Bluetooth

6.0.1.3400

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007

Broadcom Bluetooth

5.1.2535.0

Microsoft® Windows® XP

3/6/2006Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

TI xx21 card reader

2.0.0.1

Microsoft® Windows® XP SP2

8/8/2006

TI xx21 card reader

2.0.0.6

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel 945PM/GM Chipset Driver

8.1.1.1010

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007

Intel 945PM/GM Chipset Driver

7.3.1.1013

Microsoft® Windows® XP SP2

1/11/2007Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems HDA Modems

2.1.47.0

Microsoft® Windows® XP SP2

8/8/2006

Agere Systems HDA Modems

2.1.75.0

Microsoft® Windows Vista™

7/9/2007Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8139 / 810x

6.100.1106.2006

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007

Realtek RTL8100L

5.639.0118.2006

Microsoft® Windows® XP SP2

6/22/2006Sound

Description

Version

Operating System

Date

SigmaTel Audio Codec

6.10.0.5274

Microsoft® Windows Vista™

12/27/2007

SigmaTel Audio Codec

5.10.5010.0

Microsoft® Windows® XP SP2

8/8/2006Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad

8.3.8.0

Microsoft® Windows® XP SP2

8/8/2006

Synaptics Touch Pad

9.0.2.0

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007Utility

Description

Version

Operating System

Date

Control Skype Button

1.6

Microsoft® Windows® XP SP2

9/4/2006

Control Skype Button

1.2.0.1

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007Video

Description

Version

Operating System

Date

NVIDIA® GeForce® Go 7300

8.4.6.6

Microsoft® Windows® XP SP2

6/22/2006

NVIDIA® GeForce® Go 7300

7.15.10.9754

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007Webcam

Description

Version

Operating System

Date

NEC Webcam 1.3M

5.7.8.2

Microsoft® Windows® XP

11/3/2006

NEC Webcam 0.3M

6.32.64.0.1

Microsoft® Windows Vista™

2/1/2007

NEC Webcam 1.3M

5.7.12.002

Microsoft® Windows Vista™

2/1/2007

NEC Webcam 0.3M

1.25

Microsoft® Windows® XP SP2

11/3/2006Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 3945ABG

10.1.1.3

Microsoft® Windows® XP SP2

9/13/2006

Intel PRO/Wireless 3945ABG

10.6.0.29

Microsoft® Windows Vista™

2/13/2007

<

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories