4 thg 3, 2009

Panasonic TOUGHBOOKS

Model

 

 

 CF-07(mk1)

CF-18B(mk1)

CF-18D/E(mk2)

CF-18F/G/H(mk3)

CF-18K/L(mk4)

CF-18N/P(mk5)

CF-19C/D/E(mk1)

CF-19F/G/H(mk2)

CF-28S(mk3)

CF-29[H/J](mk3)

CF-29C/D(mk1)

CF-29E(mk2)

CF-29H/J(mk3)

CF-29L/M(mk4)

CF-29N/P(mk5)

CF-30C/D(mk1)

CF-30F/G(mk2)

CF-48E/F(mk5)

CF-48G(mk6)

CF-50A/B/X(mk2)

CF-50D/E/F/G(mk3)

CF-50W/Y(mk1)

CF-50xxxxD/J(canada)xx(mk4)

CF-50xxxxExx(mk5)

CF-51D/E/WxxxB/J/Rxx(mk1LL RoHS)

CF-51xxxxA/H/Qxx(mk1)

CF-51xxxxB/J/Rxx(mk1LL)

CF-51xxxxC/Kxx(mk2)

CF-51xxxxD/Lxx(mk2LL)

CF-51xxxxE/Mxx(mk3)

CF-51xxxxF/Nxx(mk3LL)

CF-52A/Bxxxxxx(mk1)

CF-52C/Dxxxxxx(mk1L)

CF-52E/Fxxxxxx(mk2H)

CF-52G/Hxxxxxx(mk2L)

CF-52Jxxxxxx(mk2L)

CF-72X(mk5)

CF-73E(mk1)

CF-73J(mk2)

CF-73N/Q(mk3)

CF-73S/T/U(mk4)

CF-73X/Y(mk5)

CF-74C/D(mk1)

CF-74E/F(mk2)

CF-74G/H(mk3)

CF-74J/K(mk4)

CF-F8E(mk1)

CF-H1A(mk1)

CF-K30HDxxxx

CF-M34C(mk7)

CF-M34N(mk3)

CF-M34R(mk4)

CF-M34U(mk5)

CF-M34V(mk6)

CF-R1N(mk3)

CF-R1P(mk2)

CF-R3E(mk2)

CF-R4G(mk1)

CF-R4J(mk3)

CF-T1R(mk1)

CF-T2A(mk1)

CF-T2D(mk4)

CF-T2F(mk6)

CF-T4G(mk1)

CF-T4H(mk2)

CF-T5L(mk2)

CF-T5M(mk3)

CF-T7B

CF-T7D

CF-T8E(mk1)

CF-U1A(mk1)

CF-VDL02xx

CF-VDW07W

CF-W2A(mk1)

CF-W2B(mk2)

CF-W2D(mk4)

CF-W2E(mk5)

CF-W2F(mk6)

CF-W4G(mk1)

CF-W4G(mk1)

CF-W4H(mk2)

CF-W5L(mk2)

CF-W5M(mk3)

CF-W7B

CF-W7D

CF-W8E(mk1)

CF-WEWxxx

CF-Y2D(mk2)

CF-Y2E(mk3)

CF-Y2F(mk4)

CF-Y4G(mk1)

CF-Y4H(mk2)

CF-Y5L(mk2)

CF-Y7B

CF-Y7D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories