3 thg 3, 2009

CF-72X(mk5)

Driver Audio and Graphics
 
Driver
 • Video Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Sound Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Video Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Sound Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Video Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Sound Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Video Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
Driver
 • Sound Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
-----------------------------------------------

 

Driver Chipset
 
Driver
 • Chipset Inffile Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Chipset Inffile Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Chipset Inffile Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Chipset Inffile Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
-----------------------------------------------

 

Driver Communication Network
 
Driver
 • Modem Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • LAN Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Modem Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Lan Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Modem Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • LAN Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Modem Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
Driver
 • Lan Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
-----------------------------------------------

 

Driver Keyboard‚ Mouse and Peripherals
 
Driver
 • Mouse Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Hotkey Service Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Hotkey Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Mouse Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Hotkey Driver
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Mouse Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Hotkey Service Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Hotkey Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Mouse Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
Driver
 • Hotkey Driver
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
-----------------------------------------------

 

Operation System and Others
 
Driver
 • [ Install Instructions ]
04/13/2005
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
Driver
 • [ Install Instructions ]
04/13/2005
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • [ Install Instructions ]
04/13/2005
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • [ Install Instructions ]
04/13/2005
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
-----------------------------------------------

 

Application and Utility
 
Driver
 • Panasonic Hand Writing Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • DMI viewer Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72X3xxZKx
Driver
 • Panasonic Hand Writing Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • DMI viewer Application
07/01/2004
English CF-72X3(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72X3xxZDx
Driver
 • Panasonic Hand Writing Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP Pro SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • DMI viewer Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows XP SP1
   CF-72XCxxZKM
Driver
 • Panasonic Hand Writing Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM
Driver
 • DMI viewer Application
06/30/2004
English CF-72XC(mk5) Windows 2000 SP3
   CF-72XCxxZDM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories