24 thg 2, 2009

B6230

LifeBook® B Series model B6230
Windows Vista Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio V6.0.1.557721.9 MBUpdated  -  
  Audio-HD 6.0.1.548516.3 MBOriginal  -  
  Bluetooth 5.10.17(F)28.6 MBOriginal  -  
  Button Driver 2.0.1026.20061.53 MBOriginal  -  
  Button Utilities 7.00.1109.20073.39 MBOriginal  -  
  Fingerprint Driver V7.10.0.27.00 MBUpdatedview
  Fingerprint Driver 7.7.1.77.49 MBOriginal  -  
  Fujitsu Display Manager 6.1.21.0.03.84 MBOriginal  -  
  Fujitsu HotKey Utility 3.1.0.05.47 MBOriginal  -  
  Fujitsu LifeBook Panel 79.26 MBOriginal  -  
  Fujitsu Mobility Center 1.0L103.07 MBOriginal  -  
  Fujitsu Security Panel 2.111.6 MBOriginal  -  
  Fujitsu Shock Sensor 2.1.0.03.75 MBOriginal  -  
  Fujitsu System Extension 2.2.0.05.45 MBOriginal  -  
  LAN 10.24.1.3399 KBOriginal  -  
  Modem-HD 2.1.81.01.00 MBOriginal  -  
  Pointing 10.0.17.04.66 MBOriginal  -  
  SATA 6.2.1.1002369 KBOriginal  -  
  Touch Panel 1.0.0.3406 KBOriginal  -  
  Video
Intel 94xGM
Rotation
V7.14.10.1461R16.8 MBUpdated  -  
  Video 7.14.10.132913.7 MBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) 7.3.1.1094.42 MBOriginal  -  Windows XP TabletPC Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio-HD 5.10.0.548527.3 MBOriginal  -  
  Bluetooth 5.10.17(F)28.6 MBOriginal  -  
  Button Driver 2.0.1026.20061.53 MBOriginal  -  
  Button Utilities 7.00.1109.20073.39 MBOriginal  -  
  Chipset 7.1.0.1014973 KBOriginal  -  
  Fingerprint Driver 7.7.1.77.49 MBOriginal  -  
  Fujitsu HotKey Utility 2.831.25 MBOriginal  -  
  Fujitsu LifeBook Panel 79.26 MBOriginal  -  
  Fujitsu Radio Control
Driver: FUJ02E1
1.0.0.3 290 KBOriginal  -  
  Fujitsu Security Panel 2.111.6 MBOriginal  -  
  Fujitsu Shock Sensor 1.0L133.72 MBOriginal  -  
  Fujitsu System Extension 2.2.0.05.45 MBOriginal  -  
  LAN 10.24.1.3391 KBOriginal  -  
  Modem-HD 2.1.81.01.00 MBOriginal  -  
  Pointing 10.0.17.04.94 MBOriginal  -  
  SATA 5.5.0.1035387 KBOriginal  -  
  Touch Panel (FCL) V1.0L06357 KBUpdated  -  
  Video 6.14.10.485914.7 MBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) 5.3.0.6711.2 MBOriginal  -  Windows XP Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Audio-HD 5.10.0.548527.3 MBOriginal  -  
  Bluetooth 5.10.17(F)28.6 MBOriginal  -  
  Chipset 7.1.0.1014973 KBOriginal  -  
  Fingerprint Driver 7.7.1.77.50 MBOriginal  -  
  Fujitsu Display Manager 6.1.21.0.03.84 MBOriginal  -  
  Fujitsu HotKey Utility 2.831.24 MBOriginal  -  
  Fujitsu LifeBook Panel 4.5d2.84 MBOriginal  -  
  Fujitsu Radio Control
Driver: FUJ02E1
1.0.0.3 290 KBOriginal  -  
  Fujitsu Security Panel 2.111.6 MBOriginal  -  
  Fujitsu Shock Sensor 1.0L13b3.72 MBOriginal  -  
  Fujitsu System Extension 2.2.0.05.46 MBOriginal  -  
  LAN 10.24.1.3391 KBOriginal  -  
  Modem-HD 2.1.81.01.00 MBOriginal  -  
  Pointing 10.0.17.04.94 MBOriginal  -  
  SATA 5.5.0.1035387 KBOriginal  -  
  Touch Panel 1.0.0.1755 KBOriginal  -  
  Video 6.14.10.485914.7 MBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) 5.3.0.6711.2 MBOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories