1 thg 3, 2009

VERSA TXi

NEC - Notebook - VERSA TXiBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA TXi BIOS Update

309A1700

OS Independent

7/26/2004

VERSA TXi BIOS Update

309A0500

OS Independent

7/26/2004Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC multifunctional keyboard driver

10.2.6.2

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

Lucent LT Modem Driver

5.84

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004

Xircom MiniPCI Combo Modem Driver

1.90.3.0

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004Network

Description

Version

Operating System

Date

Xircom MiniPCI Combo LAN Driver

4.01.75

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004Patch

Description

Version

Operating System

Date

Illumination Emblem Patch

1.0

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

7/28/2004Sound

Description

Version

Operating System

Date

ESS Allegro 1 Audio Driver

5.12.01.1119n4

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004

ESS Allegro 1 Audio Driver

5.12.01.1142

Microsoft® Windows® XP

7/28/2004Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

VersaGlide Touch Pad Driver

5.4.905.6

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/26/2004Utility

Description

Version

Operating System

Date

Illumination Emblem Utility

1.0.5.2

Microsoft® Windows® ME/2000/XP

7/28/2004

Automatic E-mail Receiving Utility

2.1.1.1

Microsoft® Windows® XP

7/28/2004

Automatic E-mail Receiving Utility

2.0.0.2

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004

Intel SpeedStep Applet

2.3

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000

7/28/2004Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI RAGE Mobility-M Video Driver

6.13.10.5779

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/28/2004

ATI RAGE Mobility-M Video Driver

6.11.107

Microsoft® Windows® 98SE/ME

8/4/2004

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories