1 thg 3, 2009

VERSA S940

NEC - Notebook - VERSA S940BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA S940/EasyNote A7 BIOS Update

3A22

OS Independent

3/24/2006

VERSA S940/EasyNote A7 BIOS Update (Bootable CD Version)

3A22

Microsoft® Windows® XP

3/24/2006

VERSA S940 BIOS Update (Bootable CD Version)

3A23

Microsoft® Windows® XP

4/5/2005

VERSA S940 BIOS Update (Bootable Diskette Version)

3A24

OS Independent

3/24/2006

VERSA S940 BIOS Update (Bootable Diskette Version)

3B24

OS Independent

3/24/2006

VERSA S940 BIOS Update (Windows)

3A24

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

3/24/2006

VERSA S940 BIOS Update (Windows)

3B24

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

3/24/2006Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller Driver

2.0.0.0

Microsoft® Windows® XP

11/14/2006

Texas Instruments PCIxx21 Integrated FlashMedia Controller Driver

1.0.1.4

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) E7220/E7221 Chipset Driver

6.2.0.1005

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Infrared

Description

Version

Operating System

Date

SMSC IrCC NDIS Miniport Infrared Device Driver

5.1.3600.5

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

SoftV92 Data Fax Modem with SmartCP Driver

7.12.9.0

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTK8139/810x Family Fast Ethernet NIC Driver

5.612.413.2004

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Patch

Description

Version

Operating System

Date

Record Now DX 7.x Patch

1.0

Microsoft® Windows® XP

4/26/2005Sound

Description

Version

Operating System

Date

Conexant AC-Link Audio Driver

6.13.10.8340

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad Driver

7.11.8.1

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Utility

Description

Version

Operating System

Date

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.0.0

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/2/2004

ED1 Quick On Button Utility

1.03

Microsoft® Windows® XP

3/30/2006

L11xx Quick On Button Utility

0.02

Microsoft® Windows® XP SP2

5/25/2006

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.2.0

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel 82852/82855 GM/GME Graphics Controller Driver

6.14.10.3762

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/10/2004Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel Wireless Pro 2200 B/G Driver

9.0.0.60

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/2/2004

Intel Wireless Pro 2200 B/G Driver

9.0.2.25

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories