1 thg 3, 2009

VERSA S3100

NEC - Notebook - VERSA S3100Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Bluetooth USB Driver

3.00.1125.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

RICOH SD/MM Card and Memory Stick driver

1.00.01.05

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

RICOH Memory Stick driver

6.00.01.10

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel Chipset Software Installation Utility

6.1.0.1008

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Keyboard Driver

10.2.10.1

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere Systems AC 97 Modem

2.1.46.0

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/1/2004

Agere Systems AC97 Modem

2.1.74

Microsoft® Windows Vista™

7/22/2008Mouse

Description

Version

Operating System

Date

NEC VersaGlide Driver

5.4.909.2

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

NEC Versa Glide Driver

7.0.901.7

Microsoft® Windows Vista™

7/18/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapters

8.0.43.0

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapters

8.0.15.0

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMAX WDM MIDI

5.10.0.3504

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

SoundMAX Integrated Digital Audio

5.12.01.5470

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) Graphics Media Accelerator Driver

6.14.10.4333

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

Intel Graphics Media Accelerator Driver

6.14.10.4704

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Adapter

9.1.0.111

Microsoft® Windows Vista™

7/21/2008

Intel(R) PRO/Wireless 2915ABG Network Connection Adapter

9.0.2.25

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008

-----------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories