1 thg 3, 2009

VERSA RXi Series I

NEC - Notebook - VERSA RXi Series IBIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA RXi Series I BIOS Update

25

OS Independent

8/6/2004Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Note keyboard with One-touch start buttons

10.2.0.0

Microsoft® Windows® XP

8/6/2004

NEC Note keyboard with One-touch start buttons

5.00.2195.7

Microsoft® Windows® 2000

8/6/2004

NEC Note keyboard with One-touch start buttons

1.6.1.6d

Microsoft® Windows® 95/98/ME

8/6/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

Lucent WinModem Driver

5.84

Microsoft® Windows® ME

8/5/2004

Lucent WinModem Driver

5.66

Microsoft® Windows® 2000

8/5/2004

Lucent Technologies (LT) WinModem 56k V.90

5.62

Microsoft® Windows® 95/98/NT4.0

8/4/2004Sound

Description

Version

Operating System

Date

Yamaha DS-XG (YMF754) Dolby Digital Audio Driver

5.12.01.2226

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

9/27/2006Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

VERSA Glide Touchpad Driver

5.3.902.13

Microsoft® Windows® XP/2000

8/6/2004

VersaGlide Touch Pad Driver

5.4.905.6

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/26/2004Video

Description

Version

Operating System

Date

ATI RAGE Mobility-M Video Driver

6.11.107

Microsoft® Windows® 98SE/ME

8/4/2004

ATI RAGE Mobility-M Video Driver

6.11.106

Microsoft® Windows® 2000

8/4/2004

-----------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories