1 thg 3, 2009

VERSA P720

NEC - Notebook - VERSA P720Card Reader

Description

Version

Operating System

Date

RICOH SD/MM Card and Memory Stick driver

1.01.00.03

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) 82801DA core devices

4.00.1001

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Infrared

Description

Version

Operating System

Date

NSC Infrared adapters

1.12s

Microsoft® Windows® 2000

7/21/2008Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere MDC Modem

2.1.25

Microsoft® Windows® XP

7/22/2004Mouse

Description

Version

Operating System

Date

NEC NX PAD Driver

5.4.905.3

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel 8255x-based PCI Ethernet Adapters

6.4.14

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMAX Audio device

5.12.3660

Microsoft® Windows® XP SP2

7/21/2008USB

Description

Version

Operating System

Date

Microsoft USB 2.0 Enhanced Host Controller Miniport Driver

5.1.2600.0

Microsoft® Windows® 2000

7/21/2008Video

Description

Version

Operating System

Date

MOBILITY RADEON 9000

6.14.10.6360

Microsoft® Windows® XP SP2

7/9/2008Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

UGJZ Network Adapter Service

2.1.0.54

Microsoft® Windows® 2000

7/21/2008

---------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories