1 thg 3, 2009

VERSA P520

NEC - Notebook - VERSA P520BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA P520 BIOS Update

358A1300

OS Independent

7/22/2004

VERSA P520 BIOS Update

358F1300

OS Independent

7/22/2004Chipset

Description

Version

Operating System

Date

Intel(R) Chipset Software Installation Utility

5.0.1.1015

Microsoft® Windows® XP

11/23/2004

Intel(R) Chipset SW Installation Utility

5.0.1.1015

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Infrared

Description

Version

Operating System

Date

Infrared Device Driver

4.10.2222

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC multifunctional keyboard driver

10.2.6.2

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere MDC Modem

2.1.25

Microsoft® Windows® XP

7/22/2004

Agere MDC Modem

2.1.25

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Network

Description

Version

Operating System

Date

Intel Ethernet Driver

8.4

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/24/2004

Intel Pro/1000 Gigabit LAN Driver

7.0.36.0

Microsoft® Windows® XP

7/22/2004

Intel Pro/1000 Gigabit LAN Driver

7.0.36.0

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMax audio driver

5.12.01.3558

Microsoft® Windows® XP / 2000

12/5/2005

SoundMax Audio Driver

5.12.01.3660

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

VersaGlide Touch Pad Driver

5.4.905.6

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/26/2004

VersaGlide Touch Pad Driver

4.7.901.91

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Utility

Description

Version

Operating System

Date

Personal PIN Utility

1.2

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004

Intel ProSet Wireless Utility

7.1.0.0

Microsoft® Windows® XP / 2000

6/30/2004

Speedstep Utillity

30

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004

Personal PIN Utility

11.0.7

Microsoft® Windows® XP / 2000

7/22/2004Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel Extreme Graphics

6.14.10.3553

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004

Intel Extreme Graphics

4.14.10.3606

Microsoft® Windows® 98SE

11/23/2004Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 2100 LAN Adapter

1.2.0.56

Microsoft® Windows® XP / 2000

3/1/2005

-------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories