1 thg 3, 2009

VERSA M440

NEC - Notebook - VERSA M440BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA M440 BIOS Update

1.08

OS Independent

1/26/2005

VERSA M440 BIOS Update (Bootable CD Version)

1.09

Microsoft® Windows® XP

3/14/2005

VERSA M440 BIOS Update (Bootable CD Version)

1.10

Microsoft® Windows® XP

4/7/2005Chipset

Description

Version

Operating System

Date

SIS 648 chipset Drivers

1.17

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004Modem

Description

Version

Operating System

Date

Smart Link MM320 MDC Modem

3.60.03UW5

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004Network

Description

Version

Operating System

Date

SIS 900 Ethernet Controller drivers

1.16

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004Patch

Description

Version

Operating System

Date

PX Engine Update

1.1.51.0

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

6/25/2005Sound

Description

Version

Operating System

Date

Realtek ALC655 Audio Driver

5.100.5510(A355)

Microsoft® Windows® XP

1/10/2006Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

Synaptics Touch Pad Driver

7.8.9

Microsoft® Windows® XP

2/4/2005Video

Description

Version

Operating System

Date

nVidia GeForce FX Go5100 video drivers

53.60

Microsoft® Windows® XP

6/30/2004

-------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories