1 thg 3, 2009

VERSA M350

NEC - Notebook - VERSA M350BIOS

Description

Version

Operating System

Date

VERSA M350/P550 BIOS Update

3A09

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

8/25/2005

VERSA M350/P550 BIOS Update

3A14

Microsoft® Windows® XP

3/3/2006Bluetooth

Description

Version

Operating System

Date

Widcomm Bluetooth Driver

4.0.1.700

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/21/2007Modem

Description

Version

Operating System

Date

Conexant AC97 Data Fax SoftModem

7.20.0.0

Microsoft® Windows® XP

5/24/2005Network

Description

Version

Operating System

Date

Realtek RTL8169/8110 Gigabit LAN

5.621.304.2005

Microsoft® Windows® 98SE/ME/2000/XP

5/24/2005Sound

Description

Version

Operating System

Date

Conexant AC-Link Audio

6.14.10.550

Microsoft® Windows® XP

5/24/2005

Conexant AC-Link Audio

6.14.10.585

Microsoft® Windows® XP

7/23/2005Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

VersaGlide

5.4.908.2

Microsoft® Windows® XP

5/19/2005Utility

Description

Version

Operating System

Date

TouchChip Fingerprint

1.8.1.44

Microsoft® Windows® XP

5/24/2005

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.1.0

Microsoft® Windows® XP

4/30/2005

Intel ProSet Wireless Utility

9.0.2.0

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005Video

Description

Version

Operating System

Date

Intel 915GM/GMS/910GML Express Video Driver

6.14.10.4421

Microsoft® Windows® 2000/XP

12/12/2005

Intel 915GM/GMS/910GML Express Video Driver

6.10.4308

Microsoft® Windows® XP

5/24/2005Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 2200 B/G Driver

9.0.1.9

Microsoft® Windows® XP

4/30/2005

Intel Wireless Pro 2200 B/G Driver

9.0.2.25

Microsoft® Windows® XP

8/1/2005

-------------------------

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories