1 thg 3, 2009

Versa AX (Duron)

Bios/firmware
System BIOS Keyboard BIOS Update Disk vJ38
 • Operating System : OS independent
 • Version : J38
  Versa AX (Duron) / Easy One Dc BIOS Update Disk
  • Operating System : OS independent
  • Version : 1.0G (307A1500)
   Network Internal (Ambit) Mini-PCI Network Card Firmware Patch
   • Operating System : All
   • Version : 1.0
    Driver
    Sound VIA Apollo AC'97 PCI Audio Controller
    • Operating System : Win98
    • Operating System : Win2000
    • Version : 4.05.3108F
     VIA Apollo AC'97 PCI Audio Controller
     • Operating System : WinME
     • Version : 5.12.01.3111
      Mouse Versa Glide Touchpad Driver
      • Operating System : NT4.0
      • Version : 1.5.902
       Versa Glide Touchpad Driver
       • Operating System : Dos
       • Version : 9.1
        Versa Glide Touchpad Driver
        • Operating System : Win2000
        • Operating System : WinXP
        • Version : 5.3.902.13
         Versa Glide Touchpad Driver
         • Operating System : Win95
         • Operating System : Win98
         • Operating System : WinME
         • Version : 4.5.906
          Versa Glide Touchpad Driver
          • Operating System : Win95
          • Operating System : Win98
          • Operating System : WinME
          • Version : 4.6.901.6
           Versa Glide Touchpad Driver Setup Disk
           • Operating System : Win95
           • Operating System : Win98
           • Operating System : WinME
           • Version : 1.00.05
            Modem Lotus Notes Modem driver for the Lucent (LT) Modem
            • Operating System : Win95
            • Operating System : Win98
            • Operating System : NT4.0
            • Version : 1.0
             Lucent WinModem Driver
             • Operating System : Win2000
             • Version : 5.66
              Lucent WinModem Driver
              • Operating System : Win2000
              • Version : 5.84
               Lucent Technologies (LT) WinModem 56k V.90
               • Operating System : Win95
               • Operating System : Win98
               • Operating System : NT4.0
               • Version : 5.62
                Lucent WinModem Driver
                • Operating System : WinME
                • Version : 5.84
                 Keyboard NEC Note keyboard with One-touch start buttons
                 • Operating System : Win2000
                 • Version : 5.00.2195.1
                  NEC Note keyboard with One-touch start buttons
                  • Operating System : Win98
                  • Version : 1.50
                   Video Component ATI RAGE Mobility-M Video Driver
                   • Operating System : NT4.0
                   • Version : 6.10.120
                    ATI RAGE Mobility-M Video Driver
                    • Operating System : Win2000
                    • Version : 6.11.106
                     ATI RAGE Mobility-M Video Driver
                     • Operating System : Win98
                     • Operating System : WinME
                     • Version : 6.11.107
                      Network Intel PRO/100 Mini-PCI Type III-B Network Card Driver
                      • Operating System : WinXP
                      • Version : 6.4.14.60414
                       Intel 82559 MiniPCI LAN Card Driver
                       • Operating System : NT4.0
                       • Version : 4.01.65
                        Intel 82559 DOS Driver
                        • Operating System : Dos
                        • Version : 4.14.040300
                         3Com 3CXFE575 PCMCIA Network Adapter
                         • Operating System : Win98
                         • Operating System : WinME
                         • Operating System : Win2000
                         • Version : 2.60.5000.0022
                          Intel PRO/100 Mini-PCI Type III-B Network Card Driver
                          • Operating System : Win98
                          • Operating System : WinME
                          • Operating System : Win2000
                          • Version : 5.394.0319.2001
                           Expansion Device NEC USB Port Bar Driver Diskette
                           • Operating System : Win2000
                           • Operating System : WinXP
                           • Version : 1.02
                            USB PortBar Installation Diskette
                            • Operating System : Win2000
                            • Operating System : WinXP
                            • Version : 1.02.00
                             USB PortBar Installation Diskette
                             • Operating System : Win98
                             • Version : 1.02.05
                              Utility
                              Power Management PHDisk Save-To-Disk Utility
                              • Operating System : Win95
                              • Operating System : Win98
                              • Version : 4.6
                               Recovery Recovery Modular Boot Floppy for NEC
                               • Operating System : All
                               • Version : 10
                                Recovery Modular Boot Floppy for NEC
                                • Operating System : All
                                • Version : 12
                                 Recovery Modular Boot Floppy for NEC
                                 • Operating System : All
                                 • Version : 13
                                  Recovery Boot CD/Diskette Creator
                                  • Operating System : All
                                  • Version : 14

                                  Không có nhận xét nào:

                                  Đăng nhận xét

                                  Categories