1 thg 3, 2009

VERSA A2200

BIOS

Description

Version

Operating System

Date

A2200 / A2100 BIOS (Bootable CD Version)

511C0300

Microsoft® Windows® XP SP2

5/5/2006Keyboard

Description

Version

Operating System

Date

NEC Multimedia Keyboard

10.2.11.0

Microsoft® Windows® XP

2/16/2006Modem

Description

Version

Operating System

Date

Agere MDC Modem Driver

2.1.46

Microsoft® Windows® XP

4/4/2005Network

Description

Version

Operating System

Date

SIS 900 Ethernet Controller drivers

2.0.1039.1180

Microsoft® Windows® XP

4/4/2005Processor

Description

Version

Operating System

Date

Athlon 64 Processor Driver

1.1.0.0

Microsoft® Windows® XP

6/14/2006Sound

Description

Version

Operating System

Date

SoundMax audio driver

5.12.1.5240

Microsoft® Windows® XP

4/4/2005Touch Pad

Description

Version

Operating System

Date

NEC VersaGlide

5.4.909.2

Microsoft® Windows® XP

2/16/2006Video

Description

Version

Operating System

Date

SIS 760 Video Driver

6.14.10.3650

Microsoft® Windows® XP

5/2/2006

SIS 760 Video Driver

6.14.10.3690

Microsoft® Windows® XP SP2

5/8/2006Wireless LAN

Description

Version

Operating System

Date

Intel PRO/Wireless 2200 B/G Driver

9.0.1.9

Microsoft® Windows® XP

4/30/2005

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories