4 thg 3, 2009

M30

Windows XP Latest Drivers
Windows XP Chipset Driver (Version 6.2.1.1001) 1.9MB
Windows XP Audio Driver (Initial Shipping Version) 1.75 MB
Windows XP Finger Print Device Driver (Initial Shipping Version) 6.50 MB
Windows XP Touchpad Driver (Initial Shipping Version) 6.40 MB
Windows XP Video Driver (version 6.14.10.6476) 20.54 MB NEW
Windows XP Video Driver (version 6.14.10.6404) 18 MB NEW
Windows XP Modem Driver (Version 2.1.40) 868 KB
Windows XP WiFi Driver (Version 8.22.31.510) 3.4 MB
Windows XP LAN Driver (Version 8.0.11) 347 KB
Windows XP Modem Driver (Version 2.1.46) 867 KB


Windows XP Previous Drivers
Windows XP Chipset Driver (Initial Shipping Version) 2.38 MB
Windows XP Video Driver (Initial Shipping Version) 20.8 MB
Windows XP LAN Driver (Initial Shipping Version) 173 KB
Windows XP Modem Driver (Version 2.1.40) 868 KB
Windows XP Modem Driver (Version 2.1.34 recommended) 840 KB


Windows 2000 Drivers
Windows 2000 Audio Driver (Initial Shipping Version) 1.75 MB
Windows 2000 Chipset Driver (Initial Shipping Version) 2.38 MB
Windows 2000 Finger Print Device Driver (Initial Shipping Version) 6.50 MB
Windows 2000 Touchpad Driver (Initial Shipping Version) 6.40 MB
Windows 2000 Video Driver (version 6.14.10.6476) 20.54 MB NEW
Windows 2000 Video Driver (version 6.14.10.6404) 18 MB NEW
Windows 2000 Video Driver (Initial Shipping Version) 20.8 MB
Windows 2000 Modem Driver (Version 2.1.40) 868 KB
Windows 2000 WiFi Driver (Version 8.22.31.510) 3.4 MB
Windows 2000 LAN Driver (Version 8.0.11) 347 KB
Windows 2000 LAN Driver (Initial Shipping Version) 170 KB

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories