24 thg 2, 2009

C2111

LifeBook® C Series model C2111
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel V.4.2.0.02790KOriginal  -  
  Audio V.5.10.0.71591220KOriginal  -  
  Chipset v.3.40.10012321KOriginal  -  
  Hotkey V.1.1.0.01065KOriginal  -  
  LAN Adapter V.5.397.823.2001926KOriginal  -  
  Modem V.3.1.1060535KOriginal  -  
  NETBEUI 87KOriginal  -  
  Pointing Device V.5.3.401.5687KOriginal  -  
  Video v7.76_020208-257c8827KOriginal  -  
  Wireless LAN v1.07.291492KOriginal  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel v4.1.0.02729KOriginal  -  
  Audio v5.10.0.71591220KOriginal  -  
  Battery Aid v1.251371KOriginal  -  
  Chipset v3.40.10012321KOriginal  -  
  LAN Adapter v5.397.823.2001926KOriginal  -  
  Modem v3.1.106.0536KOriginal  -  
  PCMCIA v5.0.2195.300536KOriginal  -  
  Pointing Device v5.3.401.5687KOriginal  -  
  SpeedStep v2.21293KOriginal  -  
  Video v5.13.1.60378824KOriginal  -  
  Wireless LAN v1.7.296.01493KOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories