24 thg 2, 2009

B2610

LifeBook® B Series model B2610
Windows 98 Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel v2.02.0011146KOriginal  -  
  Audio v5.12.01.71131406KOriginal  -  
  Battery Aid v1.251371KOriginal  -  
  LAN Adapter v3.9149KOriginal  -  
  Modem v3.1.106543KOriginal  -  
  PCMCIA 55KOriginal  -  
  PHDISK v3.2.2067KOriginal  -  
  Security Panel v1.2.0.02452KOriginal  -  
  SpeedStep v1.11257KOriginal  -  
  Touch Screen v1.9l30275KOriginal  -  
  USB Floppy 170KOriginal  -  
  Video v6.12.36-t025002KOriginal  -  
  Wireless LAN v1.07.291496KOriginal  -  


Windows XP Professional Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel v4.2.0.02790KOriginal  -  
  Audio v5.12.1.711795KOriginal  -  
  Hotkey v1.101065KOriginal  -  
  LAN Adapter v3.97926KOriginal  -  
  Modem v3.1.106.0535KOriginal  -  
  Security Panel v1.2.0.02452KOriginal  -  
  Touch Screen v1.9.3.0271KOriginal  -  
  Video v6.13.10.57873390KOriginal  -  
  Wireless LAN v1.7.296.01493KOriginal  -  Windows XP Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel v4.2.0.02790KOriginal  -  
  Audio v5.12.1.711795KOriginal  -  
  Hotkey v1.101065KOriginal  -  
  LAN Adapter v3.97926KOriginal  -  
  Modem v3.1.106.0535KOriginal  -  
  NETBEUI 87KOriginal  -  
  Security Panel v1.2.0.02452KOriginal  -  
  Touch Screen v1.9.3.0271KOriginal  -  
  Video v6.13.10.57873390KOriginal  -  
  WLAN - Intersil V3.0.42.2MBUpdatedview
  Wireless LAN v1.7.296.01493KOriginal  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel v2.02.0011146KOriginal  -  
  Audio v5.12.01.71131405KOriginal  -  
  Battery Aid v1.251371KOriginal  -  
  LAN Adapter v3.97926KOriginal  -  
  Modem v3.1.106535KOriginal  -  
  Security Panel v1.2.0.02452KOriginal  -  
  SpeedStep v1.11257KOriginal  -  
  Touch Screen v1.9.3.0272KOriginal  -  
  USB Floppy v5.0.2183.135KOriginal  -  
  Video v6.12.583536KOriginal  -  
  WLAN - Intersil V3.0.42.2MBUpdatedview
  Wireless LAN v1.7.296.01493KOriginal  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories