24 thg 2, 2009

B2545

LifeBook® B Series model B2545
Windows NT Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel 2408KOriginalview
  Audio 75KOriginalview
  LAN Adapter 1155KOriginalview
  Modem 1120KOriginalview
  Security Panel 2456KOriginalview
  SpeedStep 1158KOriginalview
  Touch Screen 230KOriginalview
  Video 2899KOriginalviewWindows 98 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel 1147KOriginalview
  Audio 80KOriginalview
  Battery Aid 1295KOriginalview
  LAN Adapter 162KOriginalview
  Modem 1062KOriginalview
  PCMCIA 36KOriginal  -  
  Phdisk 68KOriginalview
  Security Panel 2456KOriginalview
  SpeedStep 1261KOriginalview
  Touch Screen 254KOriginal  -  
  USB Floppy 174KOriginalview
  Video 6601KOriginalview


Windows XP Professional Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel 2788KOriginal  -  
  Audio 95KOriginal  -  
  Hotkey 1059KOriginal  -  
  Modem 529KOriginal  -  
  Touch Screen 257KOriginal  -  
  Video V.57863356KOriginal  -  Windows XP Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel 2788KOriginal  -  
  Audio 95KOriginal  -  
  Battery Aid 34KOriginal  -  
  Hotkey 1059KOriginal  -  
  Modem 529KOriginal  -  
  NETBEUI 87KOriginal  -  
  Security Panel 2452KOriginal  -  
  Touch Screen 257KOriginal  -  
  Video V.57863356KOriginal  -  


Windows 2000 Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Application Panel 1147KOriginalview
  Audio 80KOriginalview
  Battery Aid 1295KOriginalview
  LAN Adapter 138KOriginalview
  Modem 1124KOriginalview
  Security Panel 2456KOriginalview
  SpeedStep 1261KOriginalview
  Touch Screen 251KOriginal  -  
  USB Floppy 35KOriginalview
  Video 3281KOriginalview

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories