24 thg 2, 2009

A3210

LifeBook® A Series model A3210
Windows XP Compatible Drivers
Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
  Bluetooth 5.10.17(F)28.6 MBOriginal  -  
  Camera 1.7.1002.11.86 MBOriginal  -  
   Chipset V5.10.1000.53.65 MBOriginal  -  
   Fingerprint Driver 7.7.1.77.49 MBOriginal  -  
  Fujitsu Display Manager 6.1L203.84 MBOriginal  -  
  Fujitsu HotKey Utility 2.831.24 MBOriginal  -  
  Fujitsu LifeBook Panel 4.5d4.5dOriginal  -  
  Fujitsu Shock Sensor 1.0L133.72 MBOriginal  -  
  Fujitsu System Extension 2.2.0.05.46 MBOriginal  -  
  LAN 10.24.1.3391 KBOriginal  -  
  Media Slot 2.162.09 MBOriginal  -  
  Modem-HD 2.1.81.01.00 MBOriginal  -  
  Pointing (Alps) 5.7.401.11.95 MBOriginal  -  
  Processor V1.3.2.02.81 MBOriginal  -  
  Video 8.391.0.082.7 MBOriginal  -  
  WLAN (Atheros) 5.3.0.6711.2 MBOriginal  -  

Windows Vista Compatible Drivers

Driver NameVersionSizeTypeRelated FAQ
   Audio V6.0.1.557721.9 MBUpdated  -  
   Fingerprint Driver V7.10.0.27.00 MBUpdatedview
   Fujitsu Shock Sensor
(French)
V2.0 Update-U001549 KBUpdated  -  
   Fujitsu Shock Sensor
(English)
V2.0 Update-U001548 KBUpdatedview
   Media Slot  V2.232.26 MBUpdated  -  
   Video (ATI) V8.443.0.068.8 MBUpdated  -  

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Categories